Om oss


Våra ledord är "Allt för ditt tak, på rätt sätt!" Det betyder att vi under många år har samlat på oss den erfarenhet som krävs för att leverera inte bara ett tak, utan allt som hör taket till. Vi kan med vår erfarenhet ofta komma med kreativa lösningar som både sparar tid och pengar.


Om Takläggarna i Mälardalen AB
 • Vi är ett privatägt bolag med fokus på större tak- och plåtentreprenader.
 • Verksamma i Mälardalen med 30 egna yrkesarbetare och ett antal underentreprenörer av olika slag.
 • Våra kunder är ledande byggföretag, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar samt verksamheter inom offentlig sektor.
 • Bland våra projekt återfinns komplexa bandtäckningar, kombinerade tak- och plåtantreprenader, ventilationsentreprenader och större ROT-entreprenader.
 • Vi arbetar på ett strukturerat sätt med moderna verktyg för att säkra kvalitativa leveranser i alla led.
 • Vi har varit verksamma sedan 2010 i nuvarande bolagsform och slog oss samman med Strängnäs Byggnadsplåtsageri AB för 3 år sedan. I dagläget bedrivs all verksamhet i ett bolag med två varumärken; Takläggarna och Strängnäs Plåtslageri.
BF9K logo
Ordning och reda


Vi är sedan 2019 certifierade för BF9K, Byggbranschens certifiering för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Som certifierade vet vi vilka krav som ställs på oss som leverantör och vilka förväntningar våra kunder har på oss, det skapar bra förutsättningar för ett lyckat projekt.

BF9K logo
Kundrelationer


Vi arbetar i nära relation med våra kunder och det är en självklarhet för oss att ha en rak och öppen dialog med både kunder och samarbetsparters. Långsiktiga relationer skapar förutsättningar för väl genomförda projekt och delade framgångar.

Tätskikt

Vi levererar alla typer av tätskiktsentreprenader från enkla enlagstäckningar av bitumen till mer komplexa lösningar så som rotsäkert tätskikt och överbyggnad med sedum, inbyggda tätskikt med foamglas och gjutasfalt för innergårdar, bärplåtsmontage med isolering och PVC duk. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er. Vi är anslutna till Tätskiktsgarantier i Norden, TG, och kan lämna erforderliga garantier på våra tätskikt.

Byggnadsplåt

Med över 20 års erfarenhet av plåtslageri kan vi leverera alla typer av plåtentreprenader. Vi erbjuder bandtäckningar, skivtäckningar, väggtäckningar, inklädnader av krön, sarger, takkupor, kyrktorn, fönsterbleck och alla typer av invändiga och utvändiga garneringar. Vår styrka ligger i kombinerade entreprenader där vi kombinerar olika typer av takbeläggningar med kompletterande plåtarbeten. Vi är anslutna till Plåt- och ventföretagen, vilket är ett kitto på att vi gör rätt.

Takläggning

Vi leverar alla typer av takentreprenader med klassiskt takläggning av tak med pannor, formatplåtar, skiffer och tillhörande plåtgarneringar. Vi har också resurser till att bygga upp takkonstruktioner med takstolar, råspont och tillhörande snickerier. De senste 10 åren har vi varit anslutna till Moniers takpartnerprogram och är numera diplomerade Monier Takpartner och kan därmed lämna 15 års tätt-tak-garanti på kompletta tegeltak.

Ventilation

Inom ventilation kan vi leverera kompletta anläggningar från enklare köksaggregat i lägenheter upp till de största anläggningarna för fabriker och handelscentrum. Vi är auktoriserade Fläktwoods partner och har serviceavtal för hela mälardalen. Vi utför också OVK besiktningar, service och underhåll med filterbyten och injustering. Som komplement kan vi även erbjuda värme och kyla till de flesta anläggningar. Vi har också kompetens att serva alla andra varumärken på marknaden.

Affärsidé

Inom affärsområdet tak ska vi erbjuda kompletta lösningar för alla typer av takytor och tillhörande kringutrustning så som solceller, sedum och säkerhetsutrustning till i första hand företag, föreningar och privatpersoner för deras behov av täta, hållbara och funktionella tak.

Inom affärsområdet ventilation ska vi erbjuda moderna installationer för alla typer av ventilationsbehov i verksamhetslokaler och bostäder till företag, föreningar och privatpersoner för deras behov av god innemiljö.

Inom affärsområdet byggnadsplåtslageri ska vi erbjuda alla typer av plåtarbeten till i första hand företag och föreningar för deras behov av snygga och funktionella plåtinstallationer.

Vår konkurrenskraft baseras på marknadsledande materialförsörjning i kombination med kompetenta medarbetare och grunden för vår lönsamhet är lokal närvaro, korta beslutsvägar och stort engagemang i vår kunds intressen.

Miljöpolicy
 • Takläggarna i Mälardalen AB följer gällande miljölagstiftning och andra krav och vi är inspirerade av Sveriges nationella miljömål som vi försöker bidra till.
 • Vi samordnar våra projekt i så stor omfattning som möjligt och försöker så längt det går att samtransportera varor för att minska miljöpåverkan.
 • Vi förnyar regelbundet vår bilflotta och försöker minska antalet resor och transporter.
 • Vi använder så lite miljöfarliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ om det går.
 • Vi återvinner och sorterar vårt avfall så långt det går och tar hand om allt miljöfarligt avfall.
Kvalitetspolicy
 • Eftersom kvalitet är en del av Takläggarnas värdegrund ska bolaget rankans som ledande bland svenska takföretag. Detta uppnås genom kundfokus som bygger på ledningens engagemang och allas deltagande.
 • Kvalitet är ett mått på våra prestationer ur kundens synvinkel. Företagets framgång på marknaden är beroende av förmågan att sätta kunden i fokus och hjälpa till att tydliggöra behoven och se till att varje leverans blir en god referens för framtida affärer.
 • Samtliga ledare ska tydligt visa sitt engagemang för kvalitet genom att ha en hög ambition och sätta utmanande och tydliga mål, gå från ord till handling; vi måste kunna kvantifiera, mäta och leverera.
 • Medarbetare och underentreprenörer ska ha möjlighet att förstå sin egen roll och kunna ta ansvar för kvaliteten i sitt arbete. De ska också förväntas bidra aktivt, i samarbete med andra, till att uppnå företagets målsättningar.
 • Vår yrkesstolthet gör att vi tar ett helhetsansvar för vår leverans. Därför ställer vi höga krav på oss själva och på våra leverantörer, underentreprenörer, kunder och andra samarbetspartners. Genom samarbete med alla involverade parter förebygger vi kvalitetsbrister och hittar smarta lösningar som möter behoven.
Arbetsmiljöpolicy
 • Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en integrerad och naturlig del i företagets totala verksamhet, det vill säga arbetsmiljöfrågorna ska behandlas i direkt anslutning till de vardagliga frågorna.
 • Grundläggande i verksamheten är att förebygga ohälsa och skador på grund av arbetet. Att uppnå effektivitet och kvalité i vårt arbetsmiljöarbete är en lönsam investering för framtiden där hög arbetsmotivation och låg sjukfrånvaro är de direkta vinsterna.
 • Varje medarbetare ska i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och arbetsmiljö och följa beslutade regler och instruktioner. Genom medarbetarnas engagemang ser vi till att använda rätt hjälpmedel för att lösa arbetsuppgiften på ett säkert sätt.
 • Arbetsförhållandena ska medge omväxling i arbetet. Bra samarbete och social kontakt med arbetskamraterna ska eftersträvas. Arbetsuppgifterna ska motsvara den utbildning och erfarenhet som den enskilde medarbetaren har.
 • KMA ansvarig på företaget ansvarar för att interna revisioner planeras och genomförs med syfte att ständigt förbättra alla delar inom KMA